XLIII Sesja Rady Miejskiej23-11-2017

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek XLIII Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

sala. 57 Urzędu MiG Syców, godz. 1500

 

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 października 2017 r.

5.        Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 23 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 23 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

7.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 59/4 i 77/2 AM8 obręb Syców.

8.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.

9.        Informacja o stanie rolnictwa w gminie Syców.

10.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/290/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

11.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017.

12.     Informacja o realizacji „Strategii rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Syców”

13.     Ocena wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2017 r.

14.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Syców do zaciągania zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy w postaci zawarcia umowy z Krzysztofem Tokarek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe TOKBUD na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej – przy ul. Kaliskiej” w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim.

15.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

16.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie.

17.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców

18.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Syców

19.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

20.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

21.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji informacji podatkowych.

22.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w 2018 roku.

23.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia czynności mających na celu wyjaśnienie zagadnień zawartych w piśmie skierowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura we Wrocławiu z dnia 9 października 2017r.

24.     Interpelacje i zapytania Radnych.

25.     Oświadczenia i komunikaty.

26.     Wolne wnioski.

27.     Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.                    Posiedzenie Komisja Stałych Rady odbędzie się:

·         27 listopada 2017 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1

 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html