Kwalifikacje drogą do zatrudnienia25-09-2017

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu realizuje projekt skierowany do osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do potrzeb rynku pracy. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez pracy: bezrobotnych (zarejetrowanych w UP i niezarejestrowanych)lub biernych zawodowo. Mogą w nim uczestniczyć osoby (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 30. rok życia i zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej.

Uczestnikiem projektu może być również każda osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, która ukończyła 50 lat (również z wykształceniem wyższym).
Uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach z doradcą, nieodpłatnych szkoleniach zawodowych, których rodzaj i treść ustalamy po identyfikacji potrzeb uczestników (we współpracy z doradcą zawodowym). Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe (ok. 810 zł. brutto), zwrot kosztów przejazdu, materiały szkoleniowe i catering. Część uczestników będzie mogła skorzystać z udziału w trzymiesięcznym stażu zawodowym. Odbywając staż otrzymają stypendium stażowe - ok. 990 zł. brutto.

KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA

Projekt KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Jaki jest cel projektu?
Poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidziany jest dla 130 osób

Co oferujemy osobom uczestniczącym w projekcie?

·        szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami osób uczestniczących w projekcie i oczekiwaniami pracodawców lokalnego rynku pracy,

·        indywidualne poradnictwo zawodowe,

·        warsztaty nauki aktywnego poszukiwania pracy,

·        trzymiesięczne staże zawodowe (dla 40 osób),

·        materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

·        zwrot kosztów dojazdu,

·        catering na warsztatach i szkoleniach,

  • stypendium szkoleniowe – około 810 zł.,
  • stypendium stażowe – około 990 zł. 

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • osoby mieszkające w powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, trzebnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław oraz
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz
  • kobiety i mężczyźni powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach (kształcenie zakończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) lub kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia.

Jaki jest termin realizacji projektu?
01.03.2017-30.06.2018. Pierwsze szkolenia zaczynają się w drugiej połowie sierpnia.

Czy uczestnik projektu ponosi koszt wkładu własnego?
Nie.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu -  Biuro Projektu
Ul. Ostrowskiego 22, pokój 3/1
Tel. 71 333 11 36
e-mail: projektefs@handlowa.eu

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

http://www.handlowa.eu/pl/projekty/projekty-unijne/kwalifikacje-droga-do-zatrudnienia