XXXVII Sesja Rady Miejskiej18-05-2017

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek obrad XXXVII Sesji
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 25 maja 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1,
sala 57 III p., godz.
1500
 

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
27 kwietnia 2017 r.

5.     Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 22 maja 2017 r.

6.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 24 kwietnia 2017r. do 22 maja 2017 r.

7.     Informacja o organizacji i działalności PZSz w Oleśnicy ze szczególnym uwzględnieniem filii w Sycowie.

8.     Ocena pracy z działalności SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie za 2016 rok oraz dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2016 rok.

9.     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

10.  Ocena wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2017 rok.

11.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK", działek o nr 204/3 i 204/9 obręb ewidencyjny Wielowieś, jednostka ewidencyjna Syców.

12.  Interpelacje i zapytania Radnych.

13.  Oświadczenia i komunikaty.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.               Posiedzenie Komisja Stałych Rady odbędzie się:

  • 22 maja 2017 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców

 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html