XXXVI Sesja Rady Miejskiej20-04-2017

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek XXXVI Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala 57 IIIp., godz. 1500

 

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
30 marca 2017 r.

5.        Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 27 marca 2017r.
do 24 kwietnia 2017r.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 27 marca 2017r. do 24 kwietnia 2017r.

7.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody – Aleja Lipowa (działka
nr 605/2, obręb Stradomia Wierzchnia, gm. Syców).

8.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody.

9.        Informacja o działaniach w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Syców.

10.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/240/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

11.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

12.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2017 rok.

13.     Ocena pracy z działalności Centrum Kultury w Sycowie oraz dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury za
2016 rok.

14.     Ocena pracy i przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sycowie za 2016 rok.

15.     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

16.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/192/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
.

17.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.

18.     Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w 2017 roku.

19.     Interpelacje i zapytania Radnych.

20.     Oświadczenia i komunikaty.

21.     Wolne wnioski.

22.     Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.                   Posiedzenie Komisja Stałych Rady odbędzie się:

·         24 kwietnia 2017 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców

 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html