WIADOMOŚCI - aktualności

  • Rada Miejska w Sycowie ogłasza nabór kandydatów na ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy w kadencji 2020 - 2023. Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

  • W dniu dzisiejszym zainaugurowaliśmy oficjalne przystąpienie do GCOIE (Gminne Centrum Obsługi Importera i Eksportra), którego koordynatorem jest DAWG Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej która ściśle współpracuje z Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH.

  • Urząd Miasta i Gminy Syców przypomina, iż 10 czerwca br. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi za miesiąc maj i czerwiec 2019 r. Każdy właściciel nieruchomości, który z różnych względów nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty w terminie, zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności. Od nieterminowych wpłat będą naliczane dodatkowe koszty związane z egzekucją należności (tj.: odsetki, koszty upomnienia). Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego.

  • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem głównym projektu „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” jest wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów. Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 07-06-2019 r. do godz. 15.00 dnia 24-06-2019 r.

  • W dniu 6 czerwca 2019 r. w sali widowiskowej oleśnickiej Biblioteki i Forum Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie działań edukacyjnych i rozdanie nagród laureatom konkursów przedmiotowych (wojewódzkich i powiatowych) organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Wyróżnienia i podziękowania trafiły także do nauczycieli nagrodzonych uczniów. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom prowadzącym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  • Publikujemy raport o stanie gminy Syców za 2018 r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki w partnerstwie z Fundacją Ukraina realizuje projekt pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Jednym z celów przedsięwzięcia jest wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców, a także podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści dla lokalnej społeczności.

  • W związku z organizowanym w poniedziałek 3 czerwca 2019 roku Dniem Otwartym w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu- Strachowicach, znajdującej się przy ul. Granicznej 105a we Wrocławiu, serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu, które ma na celu przybliżenie młodym ludziom specyfiki służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  • Zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do wypełnienia ankiety badającej potrzeby informacyjne w zakresie innowacji i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ankieta skierowana jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i osób podejmujących strategiczne decyzje związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Badanie ma charakter poufny.

  • Już w najbliższych dniach tj. wtorek 28 maja i w środę 29 maja, w kilku szkołach podstawowych w województwie dolnośląskim, odbędą się ostatnie przesłuchania w II. edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu". Konkurs organizowany jest w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Do II edycji konkursu zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej.

strony 4 5 6 7 8 9 10

Galeria