Organizacje pozarządowe

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Samodzielne Stanowisko
ul. Adama Mickiewicza 1, 56-500 Syców
pok. 41, godz. 7:30 - 15:30, wtorek godz. 8:30-16:30
tel. +48 62 785 5141, mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Tę sprawę załatwisz na Samodzielnym stanowisku ds. społecznych. WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. Poniżej pobierzesz niezbędne dokumenty.

 

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 736/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

 Szczegóły dot. naboru pod linkiem

 

Ogłoszenia z 2023 roku

 

21 Grudnia 2023

Temat: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 grudnia 2023 r.

Treść: OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MISTA I GMINY SYCÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych w 2024 roku w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 ogłoszonego Zarządzeniem nr 1137/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.

Szczegóły oferty na BIP

15 Grudnia 2023

Temat: Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025

Treść: Burmistrz Miasta i Gminy Syców powołuje komisję konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025

Nazwa załącznika: Zarządzenie Nr 1146/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025

Szczegóły oferty na BIP

1 Grudnia 2023

Tytuł: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 w roku 2024

Treść: Na podstawie Zarządzenia Nr 1137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 grudnia 2023 r ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 w roku 2024

Szczegóły oferty na BIP

30 Listopada 2023

Ogłoszenie Burmistrza o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego pn. IV Sycowski Sylwester na Trzeźwo

Treść: W dniu  24 listopada 2023 roku Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Celina”, złożyło na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zmianami) ofertę realizacji zadania publicznego pn. IV Sycowski Sylwester na Trzeźwo. 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia może złożyć uwagi dotyczące złożonej oferty.

Szczegóły oferty na BIP

5 Kwietnia 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025

Na podstawie Zarządzenie nr 1012/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025” w 2023 roku.

 Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

Szczegóły na BIP

I Podstawa prawna

Konkurs ogłaszany jest na podstawie:

  1. Art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
  2. Uchwały nr XLV/392/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022 - 2025 wraz z Diagnozą Problemów Społecznych
  3. Uchwały nr LVII/469/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok

Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Zadanie: Organizacja i prowadzenie trzech turnusów półkolonii profilaktyczno-wypoczynkowych z realizacją programu rekomendowanego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami dot. uzależnień behawioralnych, od alkoholu i narkotyków i zagrożonych uzależnieniami w okresie letnim.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

3 Lutego 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 3 lutego 2023 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 969/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.

dla zadań :

Zadanie 1: Organizacja działań profilaktycznych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego pod hasłem "Syców - mam wybór".

Zadanie 2: Organizacja i prowadzenie obozu profilaktyczno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami dot. uzależnień od alkoholu i narkotyków i zagrożonych uzależnieniami w okresie letnim.

Szczegóły na BIP

 
13 Stycznia 2023

Na podstawie Zarządzenia nr 969/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach  "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025" w 2023 roku.

Ostateczny termin składania ofert wyznacza sie na dzień 27 stycznia 2023 r. do godz. 15:00

Szczegóły BIP

 

Ogłoszenia z 2022 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek XVII edycji Indywidualnej Sycowskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego.

W dniu 22 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” złożyło na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę realizacji zadania publicznego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek XVII edycji Indywidualnej Sycowskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia może złożyć uwagi dotyczące złożonej oferty.

Szczegóły na BIP

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 941/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.

Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 06 stycznia 2023 r. do godz. 15:00

Szczegóły na BIP

 

Na podstawie Zarządzenia nr 940/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku.

Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 06 stycznia 2023 r. do godz. 15:00

Szczegóły na BIP

 

Na podstawie Zarządzenia nr 939/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Ostateczny termin składania ofert wyznacza sie na  dzień 06 stycznia 2023 r. do godz. 15:00

 Szczegóły na BIP

 

Na podstawie Zarządzenia nr 938/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 06 stycznia 2023 r. do godz. 15:00

Szczegóły na BIP

 

W dniu 02 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Celina”, złożyło na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) ofertę realizacji zadania publicznego pn. III Sycowski Sylwester na Trzeźwo.  Zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia może złożyć uwagi dotyczące złożonej oferty.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są TUTAJ

 

W dniu 15 listopada 2022 roku Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Syców złożyło na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę realizacji zadania publicznego pn. Turniej Mikołajkowy dla dzieci w piłce nożnej. 
Zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia może złożyć uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Szczegóły ogłoszenia dostępne są TUTAJ

 

W dniu 19 stycznia 2022 roku Stowarzyszenie Aktywny Komorów, złożyło na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych promujących aktywność fizyczną oraz poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców z Miasta i Gminy Syców w okresie ferii zimowych”.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są TUTAJ

 Zarządzenie Nr 721/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

 

Szczegóły Zarzadzenia pod linkiem

Zarządzenie Nr 722/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Szczegółuy Zarządzenia pod linkiem

Zarządzenie Nr 723/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.

Szczegóły Zarzadzenia pod linkiem

 Zarządzenie Nr 720/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Szczegóły Zarządzenia pod linkiem

W dniu 05 stycznia 2022 roku Stowarzyszenie Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Syców, złożyło na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek XVI edycji piłki nożnej na hali RESTPAK SYCÓWKA CUP”

Szczegółowe dokumenty do pobrania w tym konkursie do pobrania na BIP tutaj

W dniu 03 stycznia 2022 roku Stowarzyszenie Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Syców, złożyło na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek XVI edycji Indywidualnej Sycowskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego”.

Szczegółowe dokumenty do pobrania w tym konkursie do pobrania na BIP tutaj

 

 

 

Ogłoszenia z 2021 roku

Ogłoszenie Burmistrza MiG Syców z dnia 23 sierpnia 2021 roku o złożonej ofercie pn.

" Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek XV edycji Indywidualnej Sycowskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego"

 

Ogłoszenie Burmistrza MiG Syców z dnia 24 sierpnia 2021 roku o złożonej ofercie pn.

„Dzień zdrowego Kręgosłupa”.

 

Ogłoszenie Burmistrza MiG Syców z dnia 1 września 2021 roku o złożonej ofercie pn.

" II Sycowski Tydzień Seniora".

 

Ogłoszenie Burmistrza MiG Syców z dnia 8 września 2021 roku o złożonej ofercie pn.

" Organizacja turnusu rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych".

 

Ogłoszenie Burmistrza MiG Syców z dnia 20 września 2021 roku o złożonej ofercie pn.:

II Festyn Ogrodniczy " I Ty zostań działkowcem"

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 5 października 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach GPPiRPA na rok 2021 oraz GPPN na rok 2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Zadanie 1: Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Zadanie 2: Organizacja i prowadzenie wydarzenia kulturalno-tanecznego, promującego zabawę na trzeźwo.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań:
Zadanie 1: 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
Zadanie 2: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Szczegółowe dokumenty do pobrania w tym konkursie do pobrania na BIP tutaj

 

Ogłoszenie Burmistrza MiG Syców z dnia 15 listopada 2021 roku o złożonej ofercie pn.:

„Turniej Mikołajkowy dla dzieci w piłce nożnej”.

 Szczegółowe dokumenty do pobrania w tym konkursie do pobrania na BIP tutaj

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [15]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Organizacje pozarządowe
doc 2021-08-24 formularz z uwagami.doc
ilość pobrań: 112
formularz z uwagami.doc 32,5KB -
pdf 2021-08-24 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Syców_2021.pdf
ilość pobrań: 159
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Syców_2021.pdf 359,4KB zobacz
pdf 2021-08-24 OGŁOSZENIE konkurs rt.19a - tenis.pdf
ilość pobrań: 139
OGŁOSZENIE konkurs rt.19a - tenis.pdf 100,48KB zobacz
doc 2021-08-25 formularz_z_uwagami_ZRK.doc
ilość pobrań: 113
formularz_z_uwagami_ZRK.doc 32,5KB -
doc 2021-08-25 OGŁOSZENIE konkurs rt.19a _ ZRK.doc
ilość pobrań: 105
OGŁOSZENIE konkurs rt.19a _ ZRK.doc 31KB -
pdf 2021-08-25 Zdrowie-Ruch-Kondycja.pdf
ilość pobrań: 151
Zdrowie-Ruch-Kondycja.pdf 270,82KB zobacz
doc 2021-09-01 formularz_z_uwagami_TS.doc
ilość pobrań: 100
formularz_z_uwagami_TS.doc 32,5KB -
pdf 2021-09-01 Oferta_tydzień_seniora.pdf
ilość pobrań: 162
Oferta_tydzień_seniora.pdf 242,51KB zobacz
pdf 2021-09-01 OGŁOSZENIE konkurs rt.19a - Seniorzy.pdf
ilość pobrań: 154
OGŁOSZENIE konkurs rt.19a - Seniorzy.pdf 96,18KB zobacz
doc 2021-09-08 formularz_z_uwagami_TPN.doc
ilość pobrań: 113
formularz_z_uwagami_TPN.doc 32,5KB -
pdf 2021-09-08 Oferta_TPN.pdf
ilość pobrań: 192
Oferta_TPN.pdf 326,66KB zobacz
pdf 2021-09-08 OGŁOSZENIE konkurs rt.19a - tenis.pdf
ilość pobrań: 126
OGŁOSZENIE konkurs rt.19a - tenis.pdf 99,48KB zobacz
doc 2021-09-22 formularz_z_uwagami zgoda.doc
ilość pobrań: 114
formularz_z_uwagami zgoda.doc 32,5KB -
pdf 2021-09-22 OFERTA_ROD_ZGODA.pdf
ilość pobrań: 147
OFERTA_ROD_ZGODA.pdf 259,42KB zobacz
pdf 2021-09-22 OGŁOSZENIE konkurs rt.19a ZGODa.pdf
ilość pobrań: 130
OGŁOSZENIE konkurs rt.19a ZGODa.pdf 97,57KB zobacz