Wydarzenia

terminarz dnia 13.06.2024

Porządek III Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Kategoria: Terminy obrad
Data: 2024-06-13
Godzina: 15:00

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie od 20 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 20 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu na rok 2024.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/500/2023 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Sycowie.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Syców.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta i Gminy Syców dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Sycowski Budżet Obywatelski na 2025 rok”.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2023 rok.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr XXVIII/234/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Syców na lata 2021-2025.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Syców.
14. Informacja o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie za rok 2023.
15. Informacja o działaniach w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Syców w 2023 roku.
16. Informacja o działalności Sycowskiej Gospodarki Komunalnej za 2023 rok.
17. Informacja o działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2023 r.
18. Informacja o przygotowaniu instytucji i organizacji do akcji „LATO-2024”:
a) Centrum Kultury w Sycowie
b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie
c) Centrum Usług Wspólnych w Sycowie.
19. Interpelacje i zapytania Radnych wraz z odpowiedziami.
20. Oświadczenia i komunikaty.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
10 czerwca 2024 r. godz. 15:00, sala 57 Urzędu MiG Syców
Projekty uchwał oraz transmisja obrad dostępne są na portalu mieszkańca https://sycow.esesja.pl/