Wydarzenia

terminarz dnia 23.11.2023

Porządek LXIX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2023-11-23
Godzina: 15:00

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie od 26 października 2023r. do 23 listopada 2023r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 26 października 2023r. do 23 listopada 2023r.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Syców, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu a także wykonujących zadania zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców w 2024 roku.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Syców.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/417/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad, trybu udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania na terenie gminy Syców.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego”.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Dotyczącego współpracy w zakresie realizacji kolejowej komunikacji autobusowej na trasie Wrocław - Oleśnica - Syców”.
15. Interpelacje i zapytania Radnych wraz z odpowiedziami.
16. Oświadczenia i komunikaty.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
20 listopada 2023 r. godz. 15:00, sala 57 Urzędu MiG Syców