• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 25.11.2021

Sycowscy Regionaliści

Miejsce: Muzeum Regionalne w Sycowie
Kategoria: Kultura
Data: 2021-11-11 - 2021-12-19
Godzina: 10:00

Regionaliści

Andrzejki

Miejsce: Biblioteka Publiczna Syców
Kategoria: Wydarzenia
Data: 2021-11-19 - 2021-11-30
Godzina: 17:00
Wydarzenia / 2021-11-19

AndrzejkiAndrzejki

Porządek XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2021-11-25

Porządek XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 25 listopada 2021r., godz. 15:00

Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 października 2021r.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 28 października 2021r. do 25 listopada 2021r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 28 października 2021r. do 25 listopada 2021r.
7. Informacja o realizacji „Strategii rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Syców”.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej oraz Daszyńskiego w Sycowie”.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 289/1 AM 3 obręb Stradomia Wierzchnia.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Ślizów, Syców, Wielowieś.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.
15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
16. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 28.10.2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego w latach 2021-2022 o nazwie: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości w populacji dzieci w Gminie Syców”.
18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
21. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Syców.
22. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiejnw Sycowie.
23. Interpelacje i zapytania Radnych.

24. Oświadczenia i komunikaty.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.
Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
22 listopada 2021 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców