• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2021 r.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2021 r.

28 07 2021 #Aktualności

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188 z późn. zm), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2435) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466)

  • Zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu; 
  • W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków)
  • Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na
    prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin załatwienia sprawy:
1. wójt , burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.
2. Zwrot podatku przyznaje się na okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku:

Wnioski - od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021
- faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Wnioski - od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
- faktury VAT za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

3. Decyzja zawiera limit ustalony w sposób określony w art. 4 ust. 2, kwotę zwrotu  podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania.
4. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
5. Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Syców, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
6. Pieniądze wypłacane są w terminach:
- do dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2021 r.- w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
- od dnia 1 października do dnia 31 października 2021r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wymagane wnioski i dokumenty:
1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek  przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu
do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na
duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których ,owa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
4. oświadczenie.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Podatkowy i Egzekucji pokój numer 11 i 19

Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Agnieszka Marków tel. 62 606 69 92
Anna Laskowska tel. 62 785 51 22

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne
doc 2021-07-28 oświadczenie 2021.doc
ilość pobrań: 62
oświadczenie 2021.doc 117,5KB -
rtf 2021-07-28 wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego_2021.rtf
ilość pobrań: 67
wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego_2021.rtf 289KB -