• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Złóż wniosek o dotację na remont zabytków w gminie (..)

Złóż wniosek o dotację na remont zabytków w gminie Syców!

9 07 2021 #Aktualności

Informacja o dotacjach z budżetu gminy na prace przy zabytkach Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje o naborze wniosków o przyznanie z budżetu Gminy Syców dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach na rok budżetowy 2022.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r.

Rodzaje wspieranych zadań:
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na
obszarze miasta i gminy Syców.


W szczególności o dotację mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, których
nieruchomości położone są na terenie historycznego ośrodka miasta Sycowa, wpisanego do
rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 395 z dnia 25
listopada 1956 r. i podlegających ochronie konserwatorskiej na podstawie tej decyzji.


Zasady i warunki przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
a) uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków (opubl. Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r. poz. 955, zmieniona
uchwałą nr XXXIII/290/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 maja 2021 r.
(opubl. Dz. Urz. Woj. Dol. z 2021 r.  poz. 2769).
b) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.),


Dotacja może być udzielona podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja może obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
Podstawą udzielenia dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku jest złożony wniosek. 


Do wniosku  należy dołączyć załączniki  wymienione we wniosku.
Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

Dotacja może być udzielona do wysokości 50% ogółu nakładów koniecznych na te prace,
w kwocie nie większej niż 100 000 zł.
Kwota dotacji podlega rozliczeniu w trybie i terminie wskazanym w zawartej umowie.

Składanie wniosków:
Wnioski podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki należy
złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1 lub za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Miasta i Gminy
w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r.
Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Tryb rozpatrzenia wniosków:
Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza.
Jeżeli wniosek jest niekompletny komisja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia
wyznaczając w tym celu stosowny termin.
Wnioski niekompletne, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do usunięcia
braków, podlegają odrzuceniu.
Burmistrz, biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na dotacje w budżecie gminy
na 2022 rok, rekomenduje Radzie Miejskiej wnioskodawców do udzielenia dotacji.
Po udzieleniu dotacji zawierana jest umowa szczegółowo regulująca zasady wypłaty dotacji,
jej wykorzystania i rozliczenia.

Termin i warunki realizacji zadania:
Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Gminą Syców a podmiotem
któremu udzielono dotacji.
Zadania muszą być zrealizowane w całości w 2022 roku, najpóźniej do dnia 31.10.2022 r.
W ramach przyznanej dotacji finansowane są wydatki powstałe po podpisaniu umowy
z beneficjentem.
Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami
i przepisami, w zakresie opisanym we wniosku.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców
Dariusz Maniak

Załączniki do pobrania:
1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji na prace przy zabytku.
2. Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytku.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne
docx 2021-07-09 Informacja-nabór wniosków zabytki.docx
ilość pobrań: 18
Informacja-nabór wniosków zabytki.docx 18,87KB -
docx 2021-07-09 Wniosek_zabytki.docx
ilość pobrań: 25
Wniosek_zabytki.docx 18,01KB -
Kategoria: Nieruchomości
pdf 2021-07-09 uchwała_dotacje do zabytków_2015 r..pdf
ilość pobrań: 41
uchwała_dotacje do zabytków_2015 r..pdf 274,31KB zobacz
pdf 2021-07-09 zmiana uchwały_dotacje do zabytków_2021 r..pdf
ilość pobrań: 41
zmiana uchwały_dotacje do zabytków_2021 r..pdf 1,52MB zobacz