Strona główna/Aktualności/Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na (..)

Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej jej mieszkańców

27 06 2022 #Komunikaty

UE

Projekt: Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej jej mieszkańców

Beneficjent: Gmina Syców

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym

Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym - konkursy horyzontalne

Schemat: 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące
zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy

Cel Projektu: Główny celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego poprzez modernizację wysokoemisyjnych systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców. Pozyskane w ramach Projektu środki przeznaczone zostaną na wyposażenie 64 domów w zmodernizowane systemy grzewcze, w tym 30 nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, a także 32 instalacje fotowoltaiczne.

Cele szczegółowe to:
1. Obniżenie poboru energii cieplnej przez modernizację systemów grzewczych oraz instalację paneli fotowoltaicznych.
2. Obniżenie poboru energii elektrycznej wskutek instalacji paneli fotowoltaicznych.
3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
4. Ograniczenie emisji pyłów zawieszonych.
Efekt Projektu: Mając na uwadze powiązanie efektu ekologicznego z racjonalnymi wskaźnikami ekonomicznymi, Projekt przewiduje rozwiązania, które zmierzają do obniżenie emisji CO2, obniżenia zużycia energii końcowej, poprawy sprawności jej wytwarzania oraz zwiększenia wykorzystanie energii odnawialnej. Działania te wpisują się w zalecenia wynikające z pakietu energetyczno- klimatycznego i pozwalają osiągnąć następujące wskaźniki:
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 2 442,18
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - 188,80
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] - 635,68
- Roczny spadek emisji PM 10 - 3,08
- Roczny spadek emisji PM 2,5 - 2,41.
Inwestycja przyczyni się więc do osiągnięcia celów strategicznych, określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Syców.

www.mapadotacji.gov.pl  (link do aktywacji)

Całkowita wartość Projektu: 2 919 661,65 PLN
Kwota dofinansowania Projektu: 2 308 245,97 PLN
Planowany okres realizacji Projektu: od 01.02.2019 do 30.06.2022