• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/„Granty PPGR” uzupełnienie oświadczeń

„Granty PPGR” uzupełnienie oświadczeń

25 11 2021 #Komunikaty

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminy obowiązek weryfikacji dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

Wszystkie osoby, które złożyły do 28 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Syców
oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego/ ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność o
przyznanie laptopa/komputera stacjonarnego/tabletu, proszone są o:

1) Przedłożenie oświadczenia potwierdzającego nieotrzymanie na własność lub w drodze użyczenia,
w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i
2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji
pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (dokumenty tj.
zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy). W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej
należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w
ubiegłym roku szkolnym. UWAGA: przedłożone oświadczenie dotyczy również nieotrzymania w/w
wsparcia udzielonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2) Przedłożenie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy dzieckiem
ujętym w oświadczeniu/ uczniem szkoły średniej (który złożył samodzielnie oświadczenie), a osobą
pracującą w PGR (np. akty urodzenia, ślubu itp.) - oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem oraz podpisem osoby składającej przedkładany dokument.

3) złożenie dodatkowego Oświadczenia o miejscu zamieszkania dziecka (załącznik do pobrania).
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, w Biurze Podawczym (pok. nr 3 - parter)
w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2021 r. do godz. 15.00. Przyjmowany będzie wyłącznie pełen
komplet dokumentów wskazanych w punktach 1-3. Brak uzupełnia dokumentów z punktów 1-3
będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w konkursie. Złożenie kompletu dokumentów także nie
gwarantuje otrzymania wsparcia.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z interpretacją uzyskaną od Organizatora konkursu uczniowie
klasy „0” w przedszkolach nie są uprawnieni do udziału w programie „Granty PPGR - wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Rozpatrywane są tylko wnioski dotyczące uczniów
klasy „0” szkół podstawowych.

Do uzupełnienia oświadczeń zobligowani są:

- rodzice/opiekunowie prawni dzieci niepełnoletnich, którzy złożyli oświadczenie do 28 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Syców

- pełnoletni uczniowie szkoły średniej, którzy złożyli oświadczenie do 28 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Syców

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 785 51 41.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne
docx 2021-11-25 Oświadczenie o miejscu zamieszkania.docx
ilość pobrań: 525
Oświadczenie o miejscu zamieszkania.docx 89,89KB -