Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Syców

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31.10. 2012 r.
Treść ogłoszenia: Studium_projekt_zmiany.doc

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium zmianami i rozwiązaniami odbyła się 14 listopada w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, w sali nr 23 o godz. 11:00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Syców z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia br.Procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1.     Radę gminy (rada miejska) w pierwszej kolejności podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

2.      Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu określające formę i termin składania wniosków, jakie zainteresowane podmioty mogą składać  do planu.

3.     Następnie zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu przesyła się do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu  (tj. m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewoda, zarządcy dróg,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Policja, Straż Pożarna, Wojewódzki Sztab Wojskowy, ABW, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, operator gazociągów przemysłowych).

4.     Kolejnym elementem procedury planistycznej jest rozpatrzenie wniosków złożonych  do planu przez instytucje, organy i osoby fizyczne oraz sporządzenie projektu planu.

5.    Następnie sporządzana zostaje prognozy skutków finansowych uchwalanego planu miejscowego, który ma zobrazować koszty obciążające budżet Gminy a będące następstwem wejścia w życie planu.

6.     Kolejnym elementem procedery planistycznej jest pozytywna opinia o projekcie planu wydana przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

7.    Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje przesłany do instytucji i organów, które wskazane zostały w pkt. 3. Instytucje i organy opiniują  i uzgadniają projekt planu, co jest niezwykle ważne i ma bezpośredni wpływ na ostateczny jego kształt.

8.  Następnie w prasie lokalnej na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu podawana jest informacja o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu oraz o terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

9.   Kolejny element procedury uchwalenia planu to dyskusja publiczna otwarta dla wszystkich zainteresowanych z udziałem projektanta planu. Podczas dyskusji publicznej przedstawiane są  rozwiązania zawarte w projekcie planu.

10.  Uwagi złożone do projektu planu na podczas jego wyłożenia rozpatrywane są w pierwszym etapie przez burmistrza, a te które zostaną odrzucone przez burmistrza są rozpatrywane przez radę gminy (radę miejską).

11. Po wypełnieniu wszystkich w/w punktów projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiany jest pod obrady rady gminu (rady miejskiej).