Ulgi dla przedsiębiorców

Uchwała 

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (teks jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:  

§ 1

1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, określone niniejszą uchwałą, stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy, o której mowa w rozporządzeniu.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą inną pomocą niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości nie mogą korzystać przedsiębiorcy wyłączeni z zakresu pomocy de minimis na podstawie art. 1 rozporządzenia. 

§ 2

1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji na terenie Gminy Syców wprowadza się na okres 6 lat zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. Przez nowe inwestycje, o których mowa w ust.1, rozumie się nowo wzniesione ( realizowane od podstaw) na podstawie pozwolenia na budowę budynki i budowle, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. 

§ 3

1. W celu wspierania przedsiębiorców, którzy dokonują inwestycji poprzez rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę już istniejącego budynku lub budowli na podstawie pozwolenie na budowę, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wprowadza się na okres 3 lat zwolnienie od podatku od nieruchomości.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust.1 dotyczy tylko tej części, która została rozbudowana, nadbudowana lub odbudowana.

3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) rozbudowa, to rodzaj budowy w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już budynku lub budowli, czyli zmiana charakterystycznych parametrów istniejącego budynku lub budowli, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość i szerokość,

2) nadbudowa, to rodzaj budowy w wyniku której następuje powiększenie istniejącego budynku poprzez zwiększenie jego wysokości,

3) odbudowa, to rodzaj budowy w wyniku której powstaje nowy budynek lub budowla w miejscu istniejącego wcześniej budynku (budowli), który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. 

§ 4

Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3 nie obejmują budynków oraz budowli lub ich części o powierzchni użytkowej powyżej 400 m2, które są zajęte na działalność gospodarczą w zakresie handlu.

§ 5

(uchylono -  rozstrzygnięcie RIO) 

§ 6

Przedsiębiorca może skorzystać na podstawie niniejszej uchwały tylko z jednej, wybranej przez siebie, formy zwolnienia.

§ 7

1. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku o zastosowanie zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat , albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. – o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz. 311),

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem,

3) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Gminy Syców,

4) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z zapłatą podatków,

5) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

6) zgłoszenie obowiązku podatkowego, poprzez złożenie informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości

3. Dodatkowo do wniosku o zastosowanie zwolnienia określonego w § 2 i 3 przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

1) zestawienie kosztów (nakładów) na inwestycję potwierdzonych ewidencją środków trwałych,

2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi budowlanemu,

3) pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania.

4. (uchylono -  rozstrzygnięcie RIO)

§ 8

1. Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3, przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło oddanie do użytkowania wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ.

2. Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3, będzie przyznane, jeśli oddanie do użytkowania wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ nastąpi po wejściu w życie niniejszej uchwały.

3. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3 nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia oddania do użytkowania wybudowanego obiektu lub zawiadomienia o oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ.

4. Złożony wniosek po upływie terminu określonego w ust. 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

§ 9

(uchylono -  rozstrzygnięcie RIO) 

§ 10

1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku:

1) postawienia podatnika w stan likwidacji, z dniem jej ogłoszenia,

2) ogłoszenia upadłości podatnika, z dniem jej ogłoszenia,

3) podania nieprawdziwych danych, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia – za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia,

4) zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia lub podziału istniejącego podmiotu gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zbycia, zamiany, przekształcenia lub podziału,

5) naruszenia obowiązków określonych w ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały, od dnia niedopełnienia obowiązku,

6) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,

7) powstania zaległości z zapłatą zobowiązań w stosunku do Gminy Syców, z dniem powstania zaległości,

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z przyczyn określonych w ust.1 pkt 3 przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całej nienależnie otrzymanej pomocy w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o utracie zwolnienia, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych liczonymi od dnia otrzymania zwolnienia.

3. W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji, ogłoszenia upadłości, zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia lub podziału istniejącego podmiotu gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia informacji o tym fakcie w terminie 7 dni od jego zaistnienia.

4. Przez okres obowiązywania zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany do składania organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków – do 31 stycznia i 30 lipca każdego roku podatkowego. 

§ 11

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w okresie korzystania z tej formy pomocy jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy de minimis o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy na podstawie uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalna wielkość, staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od ustawowych terminów płatności podatku.

3. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa

4. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wniosek organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 12

Organem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

§ 14

Traci moc uchwała nr XXIV/115/08 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis . 

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie:

 

Bolesław Moniuszko