Szkoła Podstawowa w Szczodrowie

Szkoła Podstawowa w Szczodrowie
56-500 Syców
tel. 62 785 0150
e-mail: szczodrow@poczta.onet.pl
www:
www.spszczodrow.eu

Dyrektor: Katarzyna Piórkowska

Szkoła Podstawowa w Szczodrowie to mała wiejska placówka, która powstała 7 lutego 1946 roku. Jej pierwszym kierownikiem był Kazimierz Przewoźny. Kilkakrotnie była reorganizowana, tj. od utworzenia ośmioklasowej szkoły podstawowej poprzez obniżenie stopnia organizacji do dwóch  oddziałów, by następnie po latach stać się ponownie ośmioklasową szkołą. Dwukrotnie ją przebudowywano, co było spowodowane stale wzrastającą liczbą dzieci w Szczodrowie. W tym czasie nieopodal szkoły wybudowano dom dla nauczycieli, w którym obecnie mieszkają  emerytowani jej pracownicy.
Przez 38 lat działała w szkole Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie chętnie oszczędzali pieniądze na książeczkach SKO, uczestniczyli w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących oraz popularyzowali idee oszczędzania. O wieloletniej tradycji oszczędzania  w szkole świadczy kronika SKO skrupulatnie prowadzona przez opiekunów SKO.
Szkoła Podstawowa w Szczodrowie obecnie jest sześcioklasową szkołą podstawową. Od początku swego istnienia stała się głównym organizatorem życia kulturalnego na wsi. W szkole zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 4 osoby niepełnozatrudnione. Większość nauczycieli to nauczyciele mianowani, posiadający kwalifikacje do nauczania co najmniej 2  przedmiotów,  2 osoby są w trakcie awansu zawodowego.  Są bardzo dobrymi pedagogami, cenionymi przez rodziców i mieszkańców Szczodrowa. Wielokrotnie otrzymywali nagrody z rąk dyrektora szkoły, Burmistrza Miasta i Gminy Syców, a także Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie mają do dyspozycji sześć sal lekcyjnych oraz  pomieszczenia wielofunkcyjne pełniące funkcję biblioteki szkolnej oraz gabinetu pedagoga szkolnego. Na terenie placówki znajduje się plac zabaw , boisko do piłki nożnej i siatkowej. W trakcie budowy jest boisko do piłki koszykowej. Uczniowie korzystają również ze świetlicy wiejskiej  podczas lekcji wychowania fizycznego,  uroczystości szkolnych lub środowiskowych. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową, w której znajduje się 8 stanowisk  ze stałym łączem internetowym. Nauczyciele mają do swej dyspozycji 4 komputery stacjonarne znajdujące się w klasach oraz 3 laptopy. Od roku osiągnięcia szkoły prezentowane są na szkolnej stronie internetowej. Na terenie szkoły od kilku lat funkcjonuje „Sobotnie wesołe przedszkole”, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3-5 lat.
Głównym celem działalności szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, aby mógł osiągnąć sukces edukacyjny. Rozbudzamy w nim ciekawość świata, wdrażamy do samodzielności i odpowiedzialności w działaniu, budujemy postawy otwartości i tolerancji, uświadamiamy konieczność pracy nad samym sobą. Niewątpliwym sukcesem szkoły jest fakt, że nasi wychowankowie zajmują czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminy, powiatu województwa i kraju.
Należą do nich:
- Liga zadaniowa i Olimpus z języka angielskiego
- Liga zadaniowa z matematyki
- Gminny Konkurs recytatorski „Wiersze polskich poetów”
- Turniej wiedzy pożarniczej
- Powiatowy turniej matematyczny’
- Powiatowe dyktando ortograficzne dla klas III”
- Powiatowy konkurs ortograficzny „Poprawnie piszemy” dla klas IV-VI
- Gminny Czwórbój  Lekkoatletyczny
- Gminne biegi przełajowe
- Konkurs Humanistyczny „Sezam i Panda”
- Konkurs Historyczny „Panda”
- Wojewódzki Turniej Sudoku
- Konkurs „Czysty las”
-„zDolny  Ślązaczek
-„Koma”
- Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
- Gminny konkurs wiedzy o regionie
- szkolne konkursy przedmiotowe.
Wielu absolwentów kończy  z wyróżnieniem Szkołę Podstawową  w Szczodrowie. Od kilku lat  w szkole prężnie działa drużyna harcerska, której członkowie  uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Kształtując własne charaktery przygotowują się do życia w duchu tolerancji i przyjaźni.
Od 2010 r. uczestniczymy w projektach edukacyjnych :”Mam talent” i „Szkoła równych szans”’ „Dziedzictwo kulturowe w regionie” oraz autorskim programie „Otwarta szkoła”, w ramach których uczniowie rozwijają indywidualne zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach:
- Koła artystycznego(taniec, plastyka, film)
- Koła muzycznego
- Koła j. angielskiego
- Koła sportowego(wyjazdy na basen do Ostrzeszowa)
- Koła matematycznego
- Koła przyrodniczego
- Koła polonistycznego
- Koła  informatycznego
- Koła bibliotecznego
- Koła biblijnego
- Koła szachowego
Szkoła zapewnia uczniom również bogatą ofertę zajęć  dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych oraz szereg możliwości zdobywania nowych wiadomości poprzez udział w wycieczkach . Corocznie odbywają się wyjazdy dzieci pierwszokomunijnych do Lichenia i Częstochowy, wycieczki do Opola i  Wrocławia (muzeum, biblioteki, teatru i kina) oraz Warszawy lub Krakowa, w których uczestniczą absolwenci naszej szkoły. W ramach działalności wychowawczo –opiekuńczej szkoły uczniowie biorą udział w zewnętrznych programach edukacyjnych: ”Szkoła bez przemocy”,” Bezpieczny Internet „, Szkolny Program Wspierania uzdolnień” , „Smak zdrowia”, ”Owoce w szkole i  ” Szklanka mleka”. Od 2010 r. korzystają z bezpłatnego dożywiania w postaci obiadów finansowanych przez MOPS w Sycowie.  Od  dwóch lat funkcjonuje w szkole świetlica środowiskowa, która  swoją działalnością obejmuje uczniów przebywających w szkole po zakończeniu zajęć. Świetlica prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi. W ramach zajęć  dzieci poznają ciekawe techniki malarskie. Odrabiają zadania domowe pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry oraz efektywnie spędzają  czas wolny na grach i zabawach rozwijających umysł.
Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczą w różnych imprezach, które kształtują ich tożsamość i podkreślają przynależność środowiskową. Kultywują tradycje, poznają bogatą historię  oraz  kulturę  małej ojczyzny. 

Podsumowując lata istnienia naszej szkoły można  powiedzieć, że jej największym osiągnięciem w ponad 60-letniej historii jest dobry poziom kształcenia, o czym świadczy trzecie miejsce  r. w 2009 r. i miejsce drugie w 2010 r. szkoły w rankingu szkół w gminie, który dotyczył wyników egzaminu po klasie VI . Na pewno zostało to osiągnięte dzięki dużemu zaangażowaniu kadry kierowniczej i pedagogicznej, a także ogromnej pracy uczniów i rodziców.
Każdego dnia wspólnie tworzymy nowe dzieje i spisujemy je  w kolejnych tomach kronik. Oby były one dla następnych pokoleń tak ważne, jak dla nas. Krótka historia szkoły została opracowana na podstawie kronik szkolnych oraz pracy dyplomowej: „Monografia Szkoły Podstawowej w Szczodrowie” napisanej przez Danutę Balcer pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Kościk.

Założenia do planu pracy na rok szkolny 2013/2014

·        podniesienie efektów kształcenia

·        uzyskiwanie przez uczniów jak najwyższych wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych

·        stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach nauczania

·        prowadzenie indywidualizacji nauczania

·        umożliwienie rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań

·        Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

·        Poszanowanie tradycji poprzez obchody świąt, ważnych rocznic i wydarzeń historycznych.

·        Kreowanie postaw proekologicznych, społeczno-moralnych, patriotycznych, obywatelskich, empatycznych i prozdrowotnych poprzez udział szkoły w akcjach charytatywnych i ekologicznych, uroczystościach organizowanych na terenie miasta.

2.      Funkcjonowania Zespołów problemowych w szkołach ( jakie działają  w placówce)

Szkoła jest małą placówką, dlatego nie ma zespołów problemowych; te zespoły tworzy cała Rada Pedagogiczna.

3.      Realizacja projektów unijnych, rządowych, ministerialnych

Realizowane są projekty :

„Mała Szkoła Duża Szansa”

„Otwarta Szkoła”

4.      Funkcjonowania stołówek szkolnych - ilość  korzystających z obiadów, ciepłego napoju

Obiady w placówce dowożone są ze szpitala w Oleśnicy, z tych posiłków korzysta 11 uczniów (obiady opłacone przez MOPS w Sycowie)

5.      działania  świetlic- godziny pracy, ilości uczniów zapisanych do świetlicy,

Świetlica działa w ramach projektu „Otwarta Szkoła” .  Zapisanych jest 17 uczniów.

Zajęcia odbywają się :

  Wtorek 12:45-13:45

  Środa  12:45-13:45

  Czwartek 12:45-15:45

Zajęcia prowadzi pedagog szkolny Magdalena Błońska

6.      inna oferta szkoły

- kółko muzyczne – nauka gry na gitarze

- zespół wokalny „Sparks”

- zespoły wyrównawcze przedmiotowe

- kółko ekologiczne

- kółko artystyczne

- kółko sportowe

- kółko rozwijania motoryki klasy zerowej

7.      informacja dot. kadry pedagogicznej

W szkole pracuje 9  nauczycieli:

·       Dyrektor Katarzyna Piórkowska – matematyka

·       Danuta Balcer –historia, język polski

·       Wiesława Suska – przyroda, muzyka, technika, plastyka

·       Mariola Dutkowska – matematyka, informatyka

·       Ewa Klimek-Barańska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

·       Beata Noculak - edukacja wczesnoszkolna

·       Anna Gwiździel – język angielski

·       ks. Paweł Mądrawski – religia

·       Magdalena Błońska – pedagog, oligofrenopedagog

8.      opieka zdrowotna

Pielęgniarka odpowiedzialna za szkołę: Maria Kołecka

9.      oraz inne informacje, które powinny ukazać się na str. internetowych

godziny pracy pedagoga szkolnego Magdaleny Błońskiej

dla uczniów: wtorek 10:45-12:35

dla rodziców: środa 13:40 – 15:10

Zajęcia logopedyczne  Marta Wilkowska

Środa 15:00-17:00